Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Za oficjalną datę powstania Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SITMP) w Zielonej Górze należy uznać 10 sierpnia 1951 r. Obecnie liczy sobie 93 członków, zrzeszonych w czterech kołach:
• Koło SIMP Miejskie w Zielonej Górze
• Koło SIMP Miejskie w Kożuchowie
• Koło SIMP przy Elektrociepłowni
• Koło SIMP przy Lumel
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) jest dobrowolną demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Rodowód SIMP sięga 1926 roku.
Działalność statutową SIMP, która skupia się w domach technika NOT i domach mechanika, wspiera sieć ponad 80 ośrodków działalności gospodarczej, realizujących prace inżynierskie, głównie w obszarze mechaniki.
Podstawowe agendy działalności gospodarczej SIMP to:
• Zamek SIMP w Rydzynie im. prof. Henryka Mierzejewskiego,
• Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego w Warszawie,
• Zespół Ośrodków Doskonalenia Kadr w Warszawie,
• Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST w Katowicach,
• Oficyna Wydawnicza SIMPRESS w Warszawie.
• SIMP jest wydawcą 10 czasopism naukowo-technicznych. Najstarszym czasopismem jest „Mechanik”, założony w 1909r. Ponadto Stowarzyszenie utrzymuje współpracę z 4 innymi czasopismami, których tematyka dotyczy obszaru zainteresowań SIMP.

SIMP jest stowarzyszeniem twórczym o charakterze naukowo-technicznym, którego dążeniem jest wykorzystanie intelektu swoich członków, bogactw przyrody, tworzenie klimatu solidarności koleżeńskiej, a także dbanie o rozwój gospodarczy kraju i bezpieczeństwo Rzeczpospolitej Polskiej.

Cele SIMP
• krzewienie nauki, techniki oraz propagowanie kultury i dobrych obyczajów,
• podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków,
• tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki i techniki oraz zagadnień gospodarczych i społecznych,
• dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej inżynierów i techników,
• popularyzacja osiągnięć nauki, techniki, gospodarki i twórców tych dziedzin,
• reprezentowanie i obrona interesów zawodowych i osobistych swoich członków,
• rozwijanie więzi koleżeńskich i zawodowych,
• troska o zabytki techniki i kultury materialnej, dbałość o ochronę środowiska naturalnego,
• propagowanie idei humanizacji techniki i działalności stowarzyszeniowej.

Co daje SIMP?
• popiera twórczość naukowo – techniczną,
• nadaje uprawnienia zawodowe,
• współpracuje z innymi organizacjami i stowarzyszeniami naukowo technicznymi w kraju i za granicą,
• współpracuje z organami rządowymi i samorządowymi w zakresie tworzenia lub opiniowania programów rozwojowych i nowych technologii należących do sfery zainteresowania SIMP,
• prowadzi działalność na rzecz normalizacji, certyfikacji oraz opracowywanie ekspertyz technicznych i gospodarczych,
• prowadzi działalność szkoleniową oraz współpracuje z władzami oświatowymi w zakresie opracowywania i opiniowania programów i metod nauczania,
• organizuje kongresy, konferencje , narady, odczyty, konkursy, wystawy, pokazy oraz wyjazdy szkoleniowo-techniczne krajowe i zagraniczne,
• ułatwia start zawodowy młodym inżynierom i technikom i otacza opieką seniorów Stowarzyszenia,
• organizuje imprezy kulturalno-rozrywkowe i rekreacyjne,
• prowadzi działalność wydawniczą
• przyznaje odznaki i nagrody,
• tworzy fundusze stypendialne i udziela pomocy koleżeńskiej,
• ułatwia odbycie praktyki zawodowej i kontaktów ze specjalistami,
• nadaje uprawnienia zawodowe oraz tytuły rzeczoznawstwa do wykonywania specjalistycznych czynności,
• przeprowadza postępowania kwalifikacyjne w celu uzyskania stopni specjalizacji zawodowych,
• pomaga w załatwianiu wniosków przy ubieganiu się o wpis do rejestru FEANI i uzyskania tytułu EUR INŻ.,
• organizuje imprezy rozrywkowe jak rajdy rowerowe, zawody strzeleckie.

 

Konferencja odbędzie się w formie wideokonferencji (Google Meet).

Dzień przed rozpoczęciem Konferencji zarejestrowani uczestnicy dostaną link do spotkania, na adres poczty podany przy rejestracji.